Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Dit bericht is ook beschikbaar in: English Nederlands Deutsch Français Español

Algemene voorwaarden van eXposed Fitness tailored customized clothing

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper:  eXposed Fitness tailored customized clothing, tevens handelend onder de naam Do it Now!

De consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, met wie de verkoper een overeenkomst aangaat.

De overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de verkoper en de consument betreffende de koop, verkoop en levering van het product, alsmede alle (rechtshandelingen) ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Product: de goederen waar de overeenkomst op ziet, c.q. hetgeen de verkoper aan de consument verkoopt (fitness kleding, accessoires, attributen e.d.).   

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de verkoper en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van verkoper en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen kan ontbinden.

Modelformulier: bijlage II van deze algemene voorwaarden.

 • Gegevens verkoper

Naam:                                             eXposed Fitness tailored customized clothing

Tevens handelend onder:            Do it Now!

Contactpersoon:                             Willemjan Daas

Bezoek- en vestigingsadres:          Buitenkruier 68, 1841 ER Stompetoren

Telefoonnummer:                          +31 (0)6 48932763

E-mailadres:                                    info@exposed.fit

KvK-nummer:                                  20140468

BTW-identificatienummer:               NL001667976B09

Website:                                           https://exposed.fit

 • Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten tussen de verkoper en de consument, met inbegrip van overeenkomsten die reeds zijn gesloten, alsmede aanvullende, opvolgende en toekomstige overeenkomsten. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk, via een afzonderlijke overeenkomst, worden overeengekomen.

 • Totstandkoming overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
  • De door de verkoper op de website (www.exposed.fit) geplaatste producten hebben te gelden als een aanbod.
  • De consument kan de aangeboden producten in zijn online winkelwagen plaatsen. Vervolgens kan de consument besluiten of hij het in zijn winkelwagen geplaatste aanbod aanvaardt. De consument aanvaardt het aanbod nadat:
 • Hij zijn factuur- en leveringsgegevens heeft ingevuld, en;
 • hij de mogelijkheid heeft gekregen (ongeacht of de consument daar daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt) om de volledige bestelling te controleren (zijn “winkelwagen”), waaronder begrepen de producten en de totale prijs inclusief leveringskosten, en;
 • deze algemene voorwaarden en het privacy beleid zijn geaccepteerd, en;
 • de wijze van betaling is gekozen, en;
 • de bestelling definitief is gemaakt door op de knop “bestelling plaatsen” te klikken.
  • Nadat de consument op bovengenoemde wijze de bestelling heeft geplaatst, is het aanbod geaccepteerd en is de overeenkomst tot stand gekomen. Aanvaarding geschiedt dus niet door betaling, maar reeds daarvoor door het plaatsen van de bestelling.
  • Na aanvaarding bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  • De verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.
 • Levering

De verkoper zal de door de consument bestelde producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst in de zin van artikel 4, naar het door de consument opgegeven adres (laten) verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen.  Indien de verkoper niet binnen deze termijn van 6 weken kan leveren, is de consument gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Alvorens de consument gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, dient hij de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen (zie voor adresgegevens artikel 2) en een termijn van 14 dagen te geven om het product alsnog te leveren. De consument komt bij ontbinding of levering later dan 6 weken  geen recht op schadevergoeding toe, ongeacht of hij wel of geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot ontbinding.

 • Prijs
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur (voor zover van toepassing) worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  • In afwijking van het bepaalde in artikel 4.2, geldt dat, indien een product wordt aangeboden voor een dusdanige prijs dat het voor een redelijk denkende consument duidelijk moet zijn dat er sprake is van een kennelijke fout aan de zijde van de verkoper (of door de websitebeheerder), er geen sprake is van een aanbod en er aldus geen overeenkomst tot stand kan komen.
 • Betaling
  • In het geval dat de consument kiest voor betaling bij het plaatsen van de bestelling of voor betaling achteraf (voor zover deze mogelijkheid door de verkoper wordt aangeboden) en de consument deze betalingsverplichting niet nakomt doordat de betaling wordt afgebroken of de termijn verstrijkt, is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten die worden berekend volgens het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Dit laatste geldt slechts indien de consument door de verkoper schriftelijk in gebreke is gesteld en een termijn van 14 dagen heeft gekregen om de betalingsverplichtingen aan de verkoper alsnog na te komen.
  • Er bestaat aan de zijde van de consument geen recht op verrekening of opschorting van betaling.
 • (Uitsluiting) ontbinding en opschorting
  • Indien het product naar de door de consument aangegeven specificaties is vervaardigd, dat wil zeggen op maat is gemaakt, dan geldt de wettelijke bedenktermijn niet.  De consument komt geen beroep toe op ontbinding als bedoeld in dit artikel. In dat geval gelden de artikelen 8.2 tot en met 8.9 niet. Het vorenstaande heeft vooral betrekking op de op maat gemaakte sportkleding en accessoires, maar deze opsomming is niet limitatief. Voor overige door de verkoper verkochte producten, welke niet op maat of op aanwijzing van de consument zijn vervaardigd, geldt het volgende. 
  • De consument kan een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:

 1°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;

2°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

3°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

4°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;

 • Tijdens deze termijn gaat de consument zorgvuldig met het product en de eventuele verpakking om. Het product dient te worden teruggestuurd in dezelfde staat als het product is geleverd. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van het product, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Indien de consument van zijn recht op ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte instructies.
  • Indien de consument gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot ontbinding, dan kan de consument voor het verstrijken van de veertien dagen gebruik maken van het modelformulier (zie bijlage I en II), of een ondubbelzinnig verklaring versturen naar de adressen zoals weergegeven op het modelformulier. De verkoper stuurt na ontvangst van de verklaring tot ontbinding onverwijld een bevestiging van ontvangst.
  • De consument stuurt het product binnen 14 dagen na de melding in de zin van artikel 8.4 terug naar de verkoper. De (verzend)kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de consument.
  • De verkoper vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.
  • De verkoper komt de in artikel 8.6 bedoelde verbintenis na, waarbij de verkoper steeds bevoegd is om de ontvangen betaling giraal terug te storten.
  • Onverminderd het voorgaande is de verkoper niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door de verkoper aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
  • Tenzij de verkoper heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in artikel 8.6 bedoelde verbintenis nadat de verkoper de zaken heeft ontvangen. De consument draagt het verzendrisico bij het retoursturen van het product.
  • Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van in dit artikel bedoelde recht.
  • Tenzij de consument voor achteraf betalen heeft gekozen, voor zover die mogelijkheid door de verkoper wordt geboden, geldt dat de consument altijd als eerste partij dient te presteren door betaling. Indien de consument niet aan zijn verplichting voldoet, heeft de verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten. 
  • De verkoper is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomt te ontbinden, in de gevallen dat de consument zijn vrije beschikking of zijn inkomen of vermogen verliest, in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd. Voorts is de verkoper gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de gevallen dat de consument tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen.
 • Conformiteit
  • Het product dient aan de overeenkomst te beantwoorden. De verkoper doet zijn uiterste best om de getoonde afbeelding op de website te laten overeenkomen met het te leveren product. Het kan voorkomen dat door de tinten van de gebruikte materialen en bijvoorbeeld belichting, de kleuren van producten iets afwijken, onder andere omdat de producten op maat worden gemaakt. Aan geringe afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen. Slechts bij grove afwijkingen die als non-conformiteit kunnen worden gekwalificeerd is de consument gerechtigd om vervanging te verzoeken.
  • Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De consument mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
  • De consument wordt geacht om gebreken aan de producten binnen 2 maanden na levering te kunnen ontdekken. De consument dient binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek daarvan schriftelijk per post (Buitenkruier 68 te (1841 ER) Stompetoren) of per e-mail (info@exposed.fit) melding te maken bij de verkoper en de verkoper een redelijke termijn te geven om het probleem op te lossen door de verkoper in staat te stellen als nog deugdelijk na te komen. Een en ander op straffe van verval van recht.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De verkoper is niet aansprakelijk voor directe (zaak)schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Evenwel geldt dat indien de verkoper verzekerd is voor directe schade en de verzekering dekking verleent, de aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de directe schade in dat geval in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de uitkering van de betreffende verzekering. Jegens de verkoper kan door de consument slechts aanspraak worden gemaakt op nakoming, dan wel schadevergoeding ter vervangende nakoming.
  1. De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument, waaronder gevolgschade (zijnde alle schade anders dan zaakschade aan de door de verkoper geleverde zaak, waaronder gederfde winst, gederfde omzet, misgelopen kansen, extra gemaakte kosten, geannuleerde activiteiten).
  1. Slechts in het geval dat er aan de zijde van de verkoper sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, kan de verkoper geen beroep doen op de onderhavige beperking van aansprakelijkheid van schade.
 1. Eigendomsvoorbehoud

De door de verkoper geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat de consument aan alle (betalings)verplichtingen volledig heeft voldaan ten aanzien van deze maar ook ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke  omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de verkoper (tijdelijk) worden verhinderd. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden, oorlogen, maatschappelijk onrust, hyperinflatie/hyperdeflatie, elektriciteitstoring en ICT/telecom gerelateerde storingen, maar ook tekortkomingen van derden (zoals het niet tijdig leveren van materialen) waardoor de verkoper niet aan zijn eigen verplichtingen kan voldoen.
  1. Indien de verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden al die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden.
 1. Glijclausule

Voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet (geheel) rechtsgeldig mocht blijken te zijn doet dat niet af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De niet geldende bepaling wordt geacht van rechtswege te zijn vervangen door een wel geldige bepaling die qua rechtsgevolg zoveel als mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.               

 1. Klachtenregeling

De consument stuurt klachten over de producten of de dienstverlening binnen een redelijke termijn naar de verkoper. Dit kan per post (Buitenkruier 68 te (1841 ER) Stompetoren) of per e-mail (naar info@exposed.fit). De verkoper zal de klacht binnen veertien dagen behandelen en de klacht trachten op te lossen. Indien de consument niet tevreden is over de aangeboden oplossing of de afwijzing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Voor zover regels van dwingend niet anders voorschrijven, verklaren partijen uitsluitend de Rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Bijlage 1: Instructies ontbinding voor consumenten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

De termijn voor ontbinding verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is  het product of, indien u meerdere producten heeft besteld, het laatste product van deze bestelling, heeft ontvangen.

Om het recht op ontbinding uit te oefenen, moet u ons  via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding (zie bijlage II), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt de verklaring waarin u aangeeft de overeenkomst te willen ontbinden richten aan:

Per e-mail: info@exposed.fit

Per post: Buitenkruier 68, 1841 ER te Stompetoren

Om tijdig, binnen de ontbinding in te roepen dient   u uw mededeling daartoe te  verzenden  voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij hebben steeds het recht om u giraal terug te betalen, ook al heeft u uw aankoop via een andere betaalmogelijkheid voldaan.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U stuurt de goederen terug naar eXposed Fitness tailored customized clothing, Buitenkruier 68, 1841 ER te Stompetoren. U kunt pas nakoming vorderen van terugbetaling nadat wij de producten retour hebben ontvangen of indien u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

De (verzend)kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, indien er sprake is van verder gaand gebruik dan redelijkerwijs nodig zou zijn  om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit verdergaande gebruik wordt vermoed aanwezig te zijn indien er sprake is van gebruikssporen.

Bijlage II: Modelformulier voor ontbinding voor consumenten

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden)

 Aan: eXposed Fitness tailored customized clothing, Buitenkruier 68, 1841 ER Stompetoren,  info@exposed.fit,  BTW nummer: NL001667976B09

Ik/wij deel/delen  u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ontbind/ontbinden:

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

PRIVACY & VEILIGHEID

Privacy en veiligheid

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Heel veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Dat doen we met één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL). Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.
Persoonlijk
Vaak gebruiken wij je gegevens om je een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. We passen wat jij op eXposed.fit ziet aan op jouw interesses. Zo maken we de ene persoon blij met aanbiedingen voor bijvoorbeeld Barbiepoppen en de andere met het laatste nieuws op het gebied van elektronica. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, je IP-adres en cookies. Over cookies kun je hieronder meer lezen.

Wat doen we verder met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

 • Je bestelling leveren
  Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. En als je op eXposed.fit bij een externe verkoper bestelt, geven we je gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.
 • Je account
  In je account op eXposed.fit slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses (bijvoorbeeld als we je gevraagd hebben naar je geboortedatum). Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen en reviews die je hebt geplaatst. Dan kun je deze makkelijk terugvinden.
 • Klantenservice
  Je kunt met ons bellen en chatten met onze virtuele assistent Billie op onze website. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en ook een chat met Billie wordt bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op je vragen. Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.
 • Nieuwsbrieven
  Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je dan hier af. Simpel toch?
 • Reviews
  We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Wil je een review schrijven, kies dan zelf of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of wij over je review contact met je op mogen nemen. Wij houden bij wie welke review schrijft en je reviews staan ook in je account.
 • Prijsvragen
  Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.
 • Persoonlijk winkelen
  We hebben zoveel artikelen in onze winkel dat we je graag op weg helpen. Bijvoorbeeld door je te wijzen op artikelen die voor jou interessant zijn. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en je IP-adres, maar ook naar je wat je eerder bij ons kocht en je interesses die we kennen doordat we jou daarnaar gevraagd hebben. Het boek dat je net hebt gekocht, geven we dan níet als leestip. Lees hier meer over cookies en hoe je ze uit kunt zetten als je dat wilt.
 • Verbetering van onze winkel en service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan jouw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacy-regels houden. Zo moet je e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd.
 • Fraude
  Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.
 • Achteraf betalen
  Als je artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Dit staat ook in onze algemene voorwaarden (artikel 5 lid 4). Voor dat onderzoek kunnen we je gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 • Kopen bij externe eXposed.fit verkopers
  Op eXposed.fit bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als je iets koopt bij een andere verkoper op eXposed.fit, kun je contact met die verkoper opnemen via een webformulier. eXposed.fit slaat de berichten, die je aan die verkoper stuurt, op. Zo kunnen we je helpen als er vragen of problemen zijn. Met de opgeslagen berichten bekijken wij ook wat de verkopers doen. En we gebruiken de berichten om onze winkel te kunnen verbeteren. Meer informatie hierover vind je hier.
 • Zakelijke klanten en partnerprogramma
  Ook van onze van zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten.
 • Social media
  Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kun je met je social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer je, als je bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media-account. eXposed.fit krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.
 • Ebooks beveiliging
  Het illegaal kopiëren van ebooks vinden wij vervelend. Auteurs en uitgevers zijn immers afhankelijk van de inkomsten van ebooks. De ebooks die wij verkopen zijn daarom voorzien van een zogenaamde watermerkbeveiliging. Het watermerk heeft zichtbare en onzichtbare kenmerken. Zo worden pagina’s van de ebooks voorzien van unieke gegevens. We kunnen zo nagaan wie het boek heeft besteld. Wanneer ebooks illegaal worden gekopieerd, kunnen we een contractuele of wettelijke plicht hebben om te vertellen wie de koper van de originele ebooks is.

Wat doen we niet met je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We staan 24/7 klaar om je te helpen.

Cookie erbij?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen.

Cookies van eXposed.fit zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt, maar ook om te zorgen dat onze website goed werkt en je fijn kunt winkelen. Door cookies krijgen we informatie over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten.

Cookies zorgen ervoor dat:

 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen;
 • artikelen in je winkelwagentje bewaard blijven;
 • je veilig winkelt bij eXposed.fit ;
 • je reviews kunt lezen en schrijven en video’s kunt bekijken;
 • de website snel is;
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
 • we verbeteringen kunnen testen;
 • we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken;
 • je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google.

Hoe lang blijven cookies staan?
De meeste cookies van eXposed.fit verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens het winkelen op eXposed.fit. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website van eXposed.fit minder goed.